Regulamin

REGULAMIN KWATER PRACOWNICZYCH „SREBRNE ŚWIERKI” (zwanego dalej „obiektem”)

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
 3. Doba hotelowa trwa od g. 14 do g. 12.
 4. Nasi Goście mogą nieodpłatnie korzystać z Internetu wi-fi, parkingu, ogrodu (grill), kuchni.
 5. Osobom naruszającym regulamin obiekt ma prawo odmówić w trybie natychmiastowym świadczenia usług bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu należącego do Gościa oraz za przedmioty w nim pozostawione, niezależnie od miejsca zaparkowania tego pojazdu.
 7. Wszystkie kradzieże i akty wandalizmu oraz naruszanie ciszy nocnej pomimo upomnienia będą zgłaszane policji.
 8. Po wyprowadzeniu się przez Gościa przedmioty pozostawione w pokoju, lodówkach itd. będą niezwłocznie wyrzucone.
 9. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w g. 22-6. Przez całą dobę Gość nie może powodować nadmiernego hałasu na terenie obiektu, ani w inny sposób przeszkadzać, szkodzić lub irytować pozostałych Gości obiektu.
 10. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Za naruszenie wyżej wymienionego zakazu będzie naliczona kara umowna w kwocie 200 zł m.in. na poczet kosztów usunięcia zapachu dymu z pomieszczenia.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów powstałe z Jego winy lub osób Jego odwiedzających.
 12. Gość jest zobowiązany do dokonania płatności za cały pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu.
 13. Dziecko do 6 lat nie wymagające osobnego miejsca do spania nie ponosi opłat za pobyt.
 14. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu w g. 10-22.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. zabronione jest używanie w całym obiekcie urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.
 16. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 17. Zawarcie umowy (dokonanie opłaty za pobyt lub rozpoczęcie pobytu przez pobranie klucza od pokoju) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 18. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
 19. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w hotelu.